50000

پایگاه تولید

3000+

مشتریان داخلی و خارجی

150+

تیم تحقیق و توسعه

ارزش های شرکت

اعتقاد به انطباق · هماهنگی و همزیستی