100000

Cơ sở sản xuất

3000+

Khách hàng trong và ngoài nước

400+

Đội ngũ chuyên gia

Giá trị công ty

Vững tin Tuân thủ · Hòa hợp Cộng sinh